لیست پروژه‌ها

 • سامانه تشخیص صلاحیت حرفه‌ای حسابداران رسمی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1396)

 • سامانه هیات موضوع ماده 251 مكرر قانون مالیاتهای مستقیم مركز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای (وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1396)

 • زیرسامانه معاونت قرنطینه (سازمان حفظ نباتات کشور، 1396)

 • بسته نرم افزاری اتوماسیون اداری (1395)

 • سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1395)

 • سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی دردستگاه های اجرایی کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1394)

 • سامانه پایش آفات و بیماری ها – فاز دوم (سازمان حفظ نباتات و پدافند غیر عامل وزارت جهاد کشاورزی با همکاری شرکت آب و انرژی، 1394)

 • سامانه پایش آفات و بیماری ها (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و پدافند غیر عامل وزارت جهاد کشاورزی، 1394)

 • سامانه صدور شماره مستخدم از مجموعه کارمند ایران (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1393)

 • اجرای خدمات مشاور مادر در چارچوب توسعه کاربردهای فاوا در وزارت عطف (دانشگاه تهران، 1393)

 • سامانه پایش آفات و بیماری ها – فاز اول (سازمان حفظ نباتات و پدافند غیر عامل وزارت جهاد کشاورزی با همکاری شرکت آب و انرژی، 1393)

 • سامانه مجموعه قانون بودجه (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور - 1393)

 • سامانه مدیریت قنوات تهران (شهرداری منطقه 5 تهران با همکاری شرکت نقشه سازه کومش ، 1391)

 • پروژه ارائه راهکار یكپارچه‌سازی سامانه‌های پژوهشی دانشگاه تهران (دانشگاه تهران، 1391)

 • نظارت سامانه ملی اطلاعات دانش‌آموختگان كشور – پاداک (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، 1390)

 • تهیه RFP سامانه دانش‌آموختگان کشور (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، 1389)

 • سامانه داده كاوی لایحه و قانون بودجه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1389)